top of page

Hasfin » Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İșbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HST TARIM ANONİM ŞİRKETİ (Metinde "HST TARIM " veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikamızın amacı, sırasıyla HST TARIM tarafından otomatik olan ve olmayan yollarla işlenen kişisel verileri, söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini açıklamaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI

Şirketimiz  ile olan ilişkiniz kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz (ad soyadı, doğum tarihi ve yeri, TC kimlik numarası Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası,  Çerez Politikası,  İptal, İade Koşulları , e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası vb.), lokasyon bilgileriniz (iş adresi, mobil konum vb.), müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileriniz (sipariş bilgisi, şikayet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.), finans bilgileriniz (finansal performans, tarım arazisi ve ürünlere ilişkin bilgiler vb.), hukuki işlem bilgileriniz (adli makamlarla olan yazışmalardaki ve dava dosyalarındaki bilgiler), risk yönetimi bilgileriniz (ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler), pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi vb.), görsel işitsel kayıtlarınız (fotoğraflar) ve fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları) otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Mal / hizmet satış işlemlerinin yürütülmesi,

 • Tedarik zinciri yönetimi işlemlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satın alım işlemlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme işlemlerinin yürütülmesi,

 • Risk yönetimi işlemlerinin yürütülmesi,

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv işlemlerinin yürütülmesi,

 • İș süreçlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Talep veya şikayetlerin takibi,

 • Fuar, organizasyon ve diğer faaliyet ve etkinliklerin yönetimi,

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama işlemlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi işlemlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması çalışmaların yürütülmesi,

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık işlemlerinin yürütülmesi,

 • Pazarlama analiz çalışmaları yapılması,

 • Reklam / kampanya / promosyon işlemlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin verilmesi,

 • Denetim /etik işlemlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • İşle ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesi ve denetimi,

 • Fiziksel mekân ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile KVKK’ya uygun olarak Şirketimize aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz için iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarım amaçları:

 • Olağan ve özel denetimler ile menkul kıymet ihracı esnasında denetçiler ve Sermaye Piyasası Kurumu,

 • Alacakların takibi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve şirketimizin menfaatlerinin korunması için hukuk danışmanlarımız,

 • Verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan kamera kayıtlarının otomatik olarak paylaşıldığı tedarikçimiz güvenlik şirketi,

 • Şirketimizin çeşitli bilgi işlem sistemlerinin, kullandığı haberleşme altyapısının ve bulut depolama sisteminin tedarikçilerinin yurtdışında bulunması ve yurtdışında bulunan sunucuları kullanması sebebiyle, yurtdışında yerleşik kişiler,

 • Şirketimiz Mobil uygulaması kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için bayilerimiz Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı tedarikçimiz,

 • Müşteri memnuniyeti süreçleri kapsamında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız

 • Kişiselleştirme ve reklam faaliyetleri kapsamında tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, anlık mesajlaşma uygulaması, mobil uygulama ve telefon; fiziki ortamda ise bayilerimiz kanalıyla her türlü sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülük ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olan ve olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklara sahiptir. Söz konusu haklar şunlardır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • KVKK madde 7’nin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İșlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

TALEP VE BAŞVURULARINIZ

Yukarıda açıklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca; dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No:11 İç Kapı No: 25 Kağıthane, İstanbul adresinde” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir veya hsttarim@hs03.kep.tr adresimize kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz. Başvuru, yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından yapılacak ise yapılan başvurularda üçüncü kişinin söz konusu başvuruya ilişkin yetkisini kanıtlayan bilgi ve belgelerin (noter tasdikli vekâletname vb.) iletilmesi gerekmektedir. Başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

hst-tarim-tohum-yem-gubre-satis-bayi-satiş-noktasi.jpg
hasfin-logo_200x100px-beyaz.png
Tohumdan Hasata Yanınızda
bottom of page